BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetarg nieograniczony

"Wymiana stolarki okiennej, oraz budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rzepiskach”

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska ogłasza przetarg nieograniczony na : "Wymiana stolarki okiennej, oraz budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rzepiskach” Termin wykonania zamówienia : data rozpoczęcia: 2004-08-09, data zakończenia: 2004-08-31 Termin związania ofertą: 30 dni Wadium: 1 500.00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 zł) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie częściowe nr Opis 1. Temat: Wymiana stolarki okiennej. Wspólny Słownik Zamówień: 45420000-7 Opis: Dostawa i montaż stolarki okiennej zgodnie z przedmiarami robót. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Temat: Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego. Wspólny Słownik Zamówień: 45341000-9 Opis: Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego, zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 10.00 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 14 Pracownikiem upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: 1.Stanisław Madeja - tel. (018) 20 77 202 wew. 42. Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2004-07-26 do godz. 11:00. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Nr Kryterium Waga 1 Cena (koszt) 100% Bukowina Tatrzańska dnia: 2004-07-06

powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 744
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI