BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Aktualności    

LGD Spisz - Podhale - Wyniki oceny wniosków o przyznanie pomocy

Rada LGD Spisz – Podhale dokonała w dniu 23.11.2017 oceny operacji, które zostały złożone w ramach naboru wniosków nr 6/2017 Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, trwającego od 17 października 201 7 do 30 października 2017 do godz. 14:30. - wyniki są dostępne w poniższym linku: http://spisz.org/node/737

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 42/2017 Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Bukowina Tatrzańska, dnia 16.10.2017 r.

Znak: WG.0050.1.42.2017

 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Bukowina Tatrzańska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
  
 
 

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
[PDF]

 
 
LGD Spisz - Podhale - OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2017

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin:
Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ
 
informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej
 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
 
LGD Spisz - Podhale ogłasza nabór wniosków dla organizacji pozarządowych od 17 do 30 października 2017

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin:
Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ
 
Informuje o uruchomieniu naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
 
LGD Spisz - Podhale - Wyniki oceny wniosków o przyznanie pomocy

W dniu 23 marca br. LGD Spisz - Podhale ocenę wniosków w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

 
 
LGD Spisz - Podhale - Wyniki oceny wniosków o przyznanie pomocy

W dniu 14 lutego 2017r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD Spisz - Podhale dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w odpowiedzi na przeprowadzony przez LGD Spisz - Podhale Konkurs - w ramach 4 naborów wniosków o przyznanie pomocy tj.:

 
 
LGD Spisz - Podhale ogłasza nabór wniosków dla organizacji pozarządowych

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin:
Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ
 
Informuje o uruchomieniu naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 Wójta Gminy Bukowiny Tatrzańska z dnia 9 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017
Wójta Gminy Bukowiny Tatrzańska
z dnia 9 stycznia 2017 r.
[PDF]

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
 

 
 
Informacja o przyznanym wsparciu finansowym w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 2017 roku

Informacja o przyznanym wsparciu finansowym w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 2017 roku
[PDF]


Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/123/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Bukowina Tatrzańska  w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, przyznano wsparcie finansowe klubom piłkarskim z Gminy Bukowina Tatrzańska. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań określonych we wnioskach wyniosła w 2017 roku 166 000,00 zł

 
 
Sprawozdanie z rozliczenia wsparcia finansowego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 2016 roku.

Sprawozdanie z rozliczenia wsparcia finansowego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 2016 roku.

[PDF]

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/123/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Bukowina Tatrzańska  w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, przyznano wsparcie finansowe klubom piłkarskim z Gminy Bukowina Tatrzańska. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań określonych we wnioskach wyniosła w 2016 roku 134 000,00 zł

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 41/2016 Wójta Gminy Bukowiny Tatrzańska z dnia 2 listopada 2016 r.

Bukowina Tatrzańska, dnia 2.11.2016r.

Znak: WG.0050.1.41.2016

ZARZĄDZENIE Nr 41/2016
Wójta Gminy Bukowiny Tatrzańska
z dnia 2 listopada 2016 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Bukowina Tatrzańska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
 

 
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - PROJKET

 
 
(1-12)
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Komisje Rady Gminy

Sołtysi

Szkoły

Dokumenty

Przetargi

Aktualności

GOSPODARKA ODPADAMI

PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Organizacje pozarządowe

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Uproszczony wzór oferty

Wzór ofert i ramowy wzór umów

Oferty NGO w trybie bezkonkursowym

Otwarte konkursy ofert

Akty prawne

Aktualności

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Koty i psy


   


 


 
 


  

 
 

 
 


 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.