Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych

Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych oraz zaświadczeń na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

 

Sprawę załatwia:

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

Inspektor

Magdalena Piszczek-Nowobilska

Lokalizacja

34-530 Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144

Telefon:

182000875

e-mail

mpiszczek@ugbukowinatatrzanska.pl

Informacje dodatkowe:

Urząd czynny:

- poniedziałek 9.00 - 17.00
- wtorek- piątek 7.30 - 15.30

 

Przyjmowanie stron:
- poniedziałek do 17.00
- wtorek - piątek do 15.30

Dokumenty do pobrania:

 

Opis:

Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych przetwarzanych przez organ w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz zaświadczeń na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek:
- o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny odpis danych z Rejestru Dowodów Osobistych
lub
- o wydanie zaświadczenia na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Wnioski składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek złożony w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (za pośrednictwem platformy ePUAP).

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej – w przypadku, gdy opłata jest wymagana.

4. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy opłata jest wymagana).

Opłaty:

Opłatę skarbową za sporządzone zaświadczenie w kwocie 17 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej:
Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej
Bank Spółdzielczy
90879100090000000001010001
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł należy wpłacić na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144 p. nr 31

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

5. Ustawa a dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego. Zażalenie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby wydaje zaświadczenie:

- zawierające pełny odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych,

- zaświadczenie na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, znajdującej się w tut. organie gminy.

Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Powrót