BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetarg nieograniczony

"Wykonanie kuchni wraz z zapleczem technologicznym w Zespole Szkół w Białce Tatrzańskiej"

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska ogłasza przetarg nieograniczony na : „Wykonanie kuchni wraz z zapleczem technologicznym w Zespole Szkół w Białce Tatrzańskiej” Termin wykonania zamówienia : data rozpoczęcia: 2004-09-13, data zakończenia: 2004-09-30 Termin związania ofertą: 30 dni Wadium: 4 000.00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł) Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20.00 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 14, lub za zaliczeniem pocztowym. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Stanisław Madeja - podinspektor tel. (018) 20 77 202 wew. 42 Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 (sekretariat) do dnia 2004-08-30 do godz. 11:00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Nr Kryterium Waga 1 Cena (koszt) 100% Bukowina Tatrzańska dnia: 2004-08-13

powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 827
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI