DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym.

DODATEK OSŁONOWY
DODATEK OSŁONOWY

DODATEK OSŁONOWY – KOMU PRZYSŁUGUJE?

Zgodnie z ustawą  dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł,
   

 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

 Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony wniosek , który został złożony jako pierwszy.

 Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

 • w 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.;

 • w 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

 

DODATEK OSŁONOWY – ILE WYNIESIE?

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioskodawca może  ubiegać się o podwyższone dofinansowanie, gdy źródłem ogrzewania jego  gospodarstwa domowego jest kocioł  na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi paliwo stałe tylko wówczas,   gdy złożyłeś deklarację do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). Dodatek osłonowy wynosi  wówczas rocznie:

500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.  Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWIE PRZYZNANIA DODATKU OSŁONOWEGO

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku o dodatek osłonowy, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie do odebrania osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej .

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć :

 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej  w  Bukowinie Tatrzańskiej - Dział Świadczeń rodzinnych pok. nr 19  i 21.

 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej .
  W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

DODATEK OSŁONOWY – WYPŁATA  ŚWIADCZENIA

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie wypłacany w dwóch ratach.:

 • pierwsza w terminie do dnia 31 marca 2022 r. (dotyczy wniosków złożonych w terminie do 31 stycznia 2022 r.).

 • druga  w terminie  do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku  złożenia  wniosku  o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem w.w  terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku..

6278