ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

W celu przeprowadzenia imprezy masowej jej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej składa wniosek do Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego Policji i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. Organizator informuje też właściwy miejscowo Oddział Straży Granicznej o imprezie masowej mającej się odbyć w pasie nadgranicznym.

[ Wzór wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej ]

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej należy dołączyć:

 1. opinie właściwych miejscowo komendantów Policji, Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach (dostarczone nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej),
 2. program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
 3. regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
 4. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
 5. warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej,
 6. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
  1. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  2. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  3. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  4. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 1. opracowaną instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, (dostarczona nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej)
 2. terminarz rozgrywek meczów lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,
 3. informację o:
  1. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
  2. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
 1. informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 2. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
 3. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
 4. polisę ubezpieczeniową, organizator imprezy ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny,
 5. pisemną zgodę zarządcy obiektu lub terenu na którym ma być przeprowadzona impreza na przeprowadzenie imprezy masowej,
 6. informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe.
 7. pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej, wydaną przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Podmiot obsługujący:

Ewidencja Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska

34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, pok. nr 39 tel. 18 20 00 882

e-mail: spytel@ugbukowinatatrzanska.pl

Przebieg procedury:

 1. Złożenie kompletnego, ale nie zawierającego jeszcze opinii właściwych organów o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych zagrożeniach.
 2. Dostarczenie najpóźniej 14 dni przez rozpoczęciem imprezy opinii właściwych miejscowo komendantów Policji, Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach.
 3. Analiza przedstawionych dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem tych opinii.
 4. Wydanie przez Wójta Gminy zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej nie później niż 7 dni przed jej rozpoczęciem.
 5. Przesłanie wydanej decyzji do organów opiniujących imprezę masową oraz do Wojewody w ciągu trzech dni od jej wydania.

Termin załatwienia sprawy – do 30 dni.

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł.

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (gotówką bądź kartą płatniczą) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska na numer konta bankowego Gminy w banku TBS: 90 8791 0009 0000 0000 0101 0001 z tytułem wpłaty: „opłata za zezwolenie na imprezę masową”.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2171 z późniejszymi zmianami)

8584