Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne i wyłączenia

 • dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych zewnętrznych źródeł, materiały opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • część filmów i materiałów publikowanych w serwisie może nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Marian Mikołajczyk.
 • E-mail: dostepnosc@ugbukowinatatrzanska.pl
 • Telefon: 182000870

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska
 • Adres: ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska
 • E-mail: gmina@ugbukowinatatrzanska.pl
 • Telefon: 182000870

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku urzędu gminy dwie kondygnacje - przyziemie i parter są całkowicie dostępne dla osób niepełnosprawnych. W przyziemiu znajduje się pomieszczenie obsługi gminy oraz sala ślubów dostępne bezpośrednio z poziomu terenu. Poziom parteru, zarówno komisariat policji, jak i sala obsługi petenta urzędu są dostępne poprzez wykonane pochylnie dla osób na wózku. W pobliżu wjazdów na pochylnie jest stanowisko postojowe dla osób niepełnosprawnych. Na sali obsługi jest kasa urzędu, dziennik podawczy i cztery stanowiska obsługi petenta. Na parterze jest kompletny sanitariat dla osoby niepełnosprawnej. W razie potrzeby urzędnik schodzi obsłużyć petenta niepełnosprawnego na salę obsługi. Na sali jest wykaz pomieszczeń /biur/ z opisem kondygnacji i numeru biura. W przedsionku sali obsługi petent może pozostawić psa przewodnika.

2928