ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 w sprawie bezpośredniej obsługi petentów

Bukowina Tatrzańska, dn. 17.03.2020 r.

Znak: WG.0050.1.15.2020

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020
Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie bezpośredniej obsługi petentów w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 w sprawie bezpośredniej obsługi petentów

Gmina_BT_ZARZADZENIE_Nr_15-2020_bezposrednia_obsluga_petentow_2020-03-17.pdf

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

W trosce o dobro wspólne zarówno petentów jak i pracowników Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska z dniem 18 marca 2020 roku wprowadzam ograniczenie czasowe w obsłudze stron bezpośrednio na Sali Obsługi Petenta. Pilne sprawy, które muszą być załatwione bezpośrednio w Urzędzie można załatwiać codziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 2

Wejście do Urzędu możliwe jest tylko po uprzedniej obowiązkowej dezynfekcji rąk. Obowiązuje zakaz wejścia interesantów na teren obiektu Urzędu poza Salę Obsługi Petenta pok. nr 3 z wyjątkiem pilnych spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego i na stanowisku Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. Wejście na teren budynku tylko w asyście pracownika Urzędu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 18 marca 2020 roku.

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska /-/ Andrzej Pietrzyk

693

Powrót