ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Warunkiem prowadzenia przez przedsiębiorcę sprzedaży napojów alkoholowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym lokalu. Zezwolenie wydawane jest danemu przedsiębiorcy na dany lokal. W kolejnym lokalu przedsiębiorcy potrzebne jest odrębne, nowe zezwolenie. Podobne dla nowego przedsiębiorcy w tym samym lokalu wymagane jest odrębne zezwolenie.

Dla punków sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska zezwolenia wydawane są przez Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska na pisemny wniosek przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące trzy typy napojów alkoholowych ze względu na zawartość alkoholu:

Typ „A” (potocznie „na piwo”) - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

Typ „B” („na wino”) - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

Typ „C” („na wódkę”) - powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być:

 1. „detaliczne” – wydawane na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży czyli w sprzedaży sklepowej na okres powyżej 2 lat.
 2. „gastronomiczne” - na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży czyli w restauracjach i obiektach gastronomicznych na okres powyżej 4 lat.
 3. „jednorazowe” – wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych „detaliczne” lub „gastronomiczne” oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na okres 2 dni przy okazji imprez np. plenerowych.
 4. „cateringowe” – wydawane przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę na okres do 2 lat.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych.

Przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest opłata za korzystanie z zezwolenia proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia w danym roku:

525 zł/rok - typ „A” na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.

525 zł/rok - typ „B” na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa

2100 zł/rok - typ „C” na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.

Opłata w takiej wysokości dotyczy zezwoleń w pierwszym roku ich ważności.

W kolejnym roku ważności zezwolenia dla przedsiębiorców prowadzących w danym punkcie sprzedaż napojów alkoholowych opłata naliczana jest według wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Zgodnie z wymogiem wynikającym z treści art. 111 ust. 1, 4 - 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych typów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Wzór oświadczenia o wartości sprzedaży w roku 2019 w załączniku:

Oświadczenie alkoholowe za 2019 z informacją dla przedsiębiorcy sprzedającego alkohol.pdf

Oświadczenie alkoholowe za 2019 z informacją dla przedsiębiorcy sprzedającego alkohol.doc

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży przekroczyła:

37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa (typ „A”) - wnosi roczną opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,

37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa (typ „B”) - wnosi roczną opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,

77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu (typ „C”) - wnosi roczną opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyższych kwot wnoszą opłatę w wysokości podstawowej.

Te zasady obliczania i uiszczania opłat dotyczą także zezwoleń cateringowych.

Opłata za zezwolenie „jednorazowe” wnoszona jest wyłącznie przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne typy zezwoleń alkoholowych.

Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku - art. 111 ust.7 w/w ustawy - lub jednorazowo w pełnej wysokości.

Opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych można dokonywać w kasie Urzędu Gminy (gotówką bądź kartą) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska na numer konta bankowego Gminy w banku TBS: 90 8791 0009 0000 0000 0101 0001 z tytułem wpłaty: ”opłata za zezwolenie alkoholowe + rodzaje alkoholu + (jeżeli opłata jest w ratach) numer raty + rok opłaty np. ABC I RATA 2019 lub AB 2019 oraz podaniem nazwy i adresu punktu sprzedaży alkoholu np. Sklep spożywczy U Janka Groń ul. Miła 200”.

Potwierdzenie dokonanej wpłaty należy dostarczyć do Urzędu Gminy pok. 39 lub w wersji PDF lub JPG przesłać na adres mailowy: spytel@ugbukowinatatrzanska.pl

Opłaty dodatkowe:

Za spóźnione do 30 dni złożenie oświadczenia

W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

Za spóźnione do 30 dni dokonanie opłaty

W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Po przekroczeniu tych 30 dniowych terminów zezwolenia wygasają a przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od wygaśnięcia zezwolenia.

Podmiot obsługujący:

Ewidencja Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska

34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, pok. nr 39 tel. 18 20 00 882

e-mail: spytel@ugbukowinatatrzanska.pl

Termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące. Standardowo procedura trwa około 10 dni.

Procedura obejmuje:

 1. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z załącznikami. Weryfikacje wniosku i innych złożonych wymaganych załączników.
 2. Wydanie opinii Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bukowinie Tatrzańskiej w formie postanowienia.
 3. Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwolenia i jej wniesienie.
 4. Wydanie zezwolenia Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wzór wniosku uniwersalnego o zezwolenia alkoholowe w załączniku:

Wniosek uniwersalny o zezwolenia alkoholowe.pdf

Wniosek uniwersalny o zezwolenia alkoholowe.doc

Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lub częściej zaświadczenie o aktualnej treści decyzji o zatwierdzeniu zakładu)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze późniejszymi zmianami).
 • Uchwała Nr LIV/384/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2018r. poz. 5249)

 

3305