Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Czarnej Górze

 1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowinie Tatrzańskiej zwany dalej Zakładem jest jednostką organizacyjną Gminy Bukowina Tatrzańska, nieposiadająca osobowości prawnej, funkcjonująca w formie jednostki budżetowej. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Gminy Bukowina Tatrzańska.
 1. Zakład używa nazwy – Gminny Zakład Komunalny w Bukowinie Tatrzańskiej.
  Siedziba Zakładu jest: 34-532 Czarna Góra, ul. Podgórska 46.
  Zakład może używać skrótu: GZK w Bukowinie Tatrzańskiej.
 1. Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców zgodnie z ze Statutem Gminnego Zakładu Komunalnego w Bukowinie Tatrzańskiej stanowiący załącznik do Uchwały Nr XVII/158/2020 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska.

Dyrektor– inż. Stanisław Tomala

Tel. 18 20 82040

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ

 1. Kontakt:
 • Telefonicznie nr: 182082040
 • Listownie: Gminny Zakład Komunalny ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska
 • Za pośrednictwem kuriera: Gminny Zakład Komunalny w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Podgórska 46, 34-532 Czarna Góra
 • Osobiście w siedzibie Zakładu ul. Podgórska 46, 34-532 Czarna Góra
 • Poprzez pocztę elektroniczną:
 1. Zgłoszenie awarii lub reklamacji
 • Telefonicznie nr: 182082040
 • Listownie: Gminny Zakład Komunalny ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska
 • Osobiście w siedzibie Zakładu ul. Podgórska 46, 34-532 Czarna Góra
 • Poprzez pocztę elektroniczną:
 1. Wnioski i formularze
 • Wniosek na odbiór ścieków (załącznik nr 1) [DOC] [PDF]
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej (załącznik nr 2) [DOC] [PDF]
 • Wniosek o przesyłanie faktury drogą elektroniczną (załącznik nr 3) [DOC] [PDF]
 • Wniosek o odbiór ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków zał. nr 4 [DOC], [PDF]
 1. Taryfy i cenniki

Taryfa obowiązuje od 07.08.2018r. do 06.08.2021r. zgodnie z Decyzją nr KR.RET.070.288.2018 wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (załącznik nr 4 Decyzja nr KR.RET.070.288.2018) [PDF]

Taryfa na lata 2021-2024, zgodnie z Decyzją nr KR.RZT.70.191.2021 wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (załącznik KR.RZT.70.191.2021 taryfa 2021-2024) [PDF]

 1. Statut Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowinie Tatrzańskiej (załącznik nr 5) [PDF]
  1. Zmiana Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowinie Tatrzańskiej z dnia 20.04.2022 - PDF
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (załącznik nr 6) [PDF]
 3. Zestawienie odpadów, których nie wolno wrzucać do sieci sanitarnej (załącznik nr 7) [PDF]
8090