Poświadczenie podpisu

Wójt jest uprawniony do poświadczania własnoręczności podpisu tylko wyjątkowo, w ściśle określonych przepisami sytuacjach.

Wójt jest uprawniony do poświadczania własnoręczności podpisu w następujących sytuacjach:

  • na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji oraz na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie, ale tylko w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki.
  • na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych – na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • na potwierdzeniu dalszego prawa do pobierania świadczeń podpisywanym przez emeryta lub rencistę istnienia na żądanie organu rentowego - na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  • na zeznaniach świadków i oświadczeniach wnioskodawców składanych w postępowaniu o ustalenie świadczeń z tytułu zaopatrzenia funkcjonariuszy służ mundurowych – na podstawie § 16 ust. i § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin,
  • na pisemnych zeznaniach świadków w postępowaniu o świadczenia emerytalne żołnierzy – na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin,
  • na pisemnym oświadczeniu woli podpisywanym zamiast osoby niemogącej pisać, lecz mogącej czytać – na podstawie art. 79 kodeksu cywilnego, na wekslu wystawionym przez osobę niemogącą pisać, podpisanym za nią przez inną osobę – na podstawie art. 75 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe.

Inne poświadczenia dokumentów przez organy samorządu gminnego, na przykład umów, nie będą miały charakteru urzędowego poświadczenia podpisu.

10613