Inwazyjne gatunki obce (IGO)

Zgłoszenie IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii albo IGO stwarzającego zagrozenie dla Polski rozpowszechnionego na szeroką skalę.pdf

Inwazyjne gatunki obce (IGO)
to rośliny, zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. W szczególności IGO oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych, poprzez konkurencję pokarmową, drapieżnictwo bądź przekazywanie patogenów oraz zakłócanie funkcjonowania ekosystemów.

Lista inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i dla Polski została opublikowana na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2022 r. poz. 2375) w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów.

Ustawa: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001718

Lista IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii i dla Polski (rozporządzenie)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002649&SessionID=CB9
5063643820EBC3604A5DF83E04191CC54EAE5


W/w ustawa o gatunkach obcych określa działania zaradcze, które powinny zostać podjęte w przypadku wystąpienia inwazyjnego gatunku obcego zwanego dalej "IGO", którego wprowadzenie lub rozprzestrzenianie się zagraża bezpieczeństwu. Barszcz Sosnowskiego został uznany za gatunek obcy, stwarzający zagrożenie dla Unii Europejskiej. Każdy kto stwierdzi obecność w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski niezwłocznie zgłasza ten fakt wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce stwierdzenia obecności tego IGO w środowisku. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej, w szczególności na elektroniczną skrzynkę podawczą lub za pomocą poczty elektronicznej. Obowiązkiem wójta jest dokonanie weryfikacji formalnej zgłoszenia, które powinno zawierać wskazane w ustawie o gatunkach obcych, elementy:

 1. imię i nazwisko albo nazwa oraz adres lub siedziba, lub adres poczty elektronicznej, lub
  numer telefonu zgłaszającego,
 2. nazwa inwazyjnego gatunku obcego,
 3. liczba okazów inwazyjnego gatunku obcego lub określenie zajmowanej przez nie
  powierzchni, o ile jest to możliwe do ustalenia,
 4. miejsce i data stwierdzenia obecności w środowisku inwazyjnego gatunku obcego,
 5. fotografia potwierdzająca obecność w środowisku inwazyjnego gatunku obcego,
  w przypadku gdy została wykonana.
 6. Zgłoszenie IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii albo IGO stwarzającego zagrozenie dla Polski rozpowszechnionego na szeroką skalę.pdf

Jeżeli zgłoszenie zawiera braki formalne, wójt zobowiązany jest do wezwania zgłaszającego do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku gdy zgłoszenie nie zostanie uzupełnione w terminie, pozostawia się je bez rozpoznania (nie dotyczy zgłoszeń inwazyjnego gatunku obcego podlegającego szybkiej eliminacji – Barszcz Sosnowskiego nie jest zaliczany do tej grupy). Otrzymane zgłoszenie wójt Gminy Bukowina Tatrzańska przekazuje w postaci elektronicznej:
– właściwemu dyrektorowi parku narodowego (gdy stwierdzenia obecności w środowisku inwazyjnego gatunku obcego objętego tym zgłoszeniem dokonano na obszarze parku narodowego), albo – właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska (gdy stwierdzenia obecności w środowisku inwazyjnego gatunku obcego objętego tym zgłoszeniem dokonano na innych obszarach).
W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy inwazyjnego gatunku obcego podlegającego szybkiej eliminacji, przekazanie ma nastąpić niezwłocznie po jego otrzymaniu, zaś w przypadku gdy dotyczy ono inwazyjnego gatunku obcego rozprzestrzenionego na szeroką skalę (np. Barszcz Sosnowskiego), wójt został zobowiązany do przekazania w terminie 7 dni od końca kwartału, w którym otrzymał zgłoszenie.
Wójt informowany jest przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wprowadzeniu do Centralnego Rejestru Danych o Inwazyjnych Gatunkach Obcych informacji o stwierdzeniu obecności w środowisku inwazyjnego gatunku obcego, rozprzestrzenionego na szeroką skalę. Po otrzymaniu informacji wójt ustala podmiot władający odpowiedzialny za przeprowadzenie działań zaradczych i informuje ten podmiot władający o stwierdzeniu obecności w środowisku inwazyjnego gatunku obcego rozprzestrzenionego na szeroką skalę oraz o konieczności przeprowadzenia działań zaradczych wobec niego. Podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia działań zaradczych jest:
– zarządca nieruchomości (na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz na nieruchomości stanowiącej własność państwowej osoby prawnej) albo – podmiot władający będący osobą fizyczną albo inną niż państwowa osobą prawną, albo inną niż państwowa jednostką organizacyjną (na nieruchomości, którą włada). Przez działania zaradcze należy rozumieć każde działanie dokonywane środkami, których celem jest eliminacja, kontrola lub izolacja populacji inwazyjnych gatunków obcych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu oddziaływania na gatunki nie docelowe i ich siedliska. Podmiot władający będący osobą fizyczną albo inną niż państwowa osobą
prawną, albo inną niż państwowa jednostką organizacyjną - może, niezwłocznie po otrzymaniu od wójta takiej informacji, wystąpić do niego z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia działań zaradczych (jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia tych działań we własnym zakresie, w szczególności ze względów finansowych). Wójt, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku rozstrzyga w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie podmiotu władającego z przeprowadzenia działań zaradczych w stosunku do inwazyjnego gatunku obcego rozprzestrzenionego na szeroką skalę. Decyzja odmowna jest wydawana, jeżeli obecność inwazyjnego gatunku obcego na nieruchomości, którą włada ten podmiot, jest spowodowana wprowadzeniem tego inwazyjnego gatunku obcego przez podmiot władający będący wnioskodawcą . Ponadto może
być ona wydana, jeżeli: 

 • działania zaradcze mają zostać przeprowadzone w stosunku do inwazyjnego gatunku
  obcego, którego obecność w środowisku nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi,
 • eliminacja inwazyjnego gatunku obcego nie wiąże się z kosztami wyższymi niż 25%
  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • działania zaradcze dotyczą rośliny należącej do inwazyjnego gatunku obcego, a powierzchnia zajmowana przez tę roślinę wynosi nie więcej niż 50% powierzchni nieruchomości, na której stwierdzono obecność tej rośliny, lub
 • podmiot ten nie wykazał, że nie ma możliwości przeprowadzenia tych działań zaradczych we własnym zakresie.

W przypadku wyrażenia zgody na zwolnienie podmiotu władającego z przeprowadzenia działań zaradczych w stosunku do inwazyjnego gatunku obcego rozprzestrzenionego na szeroką skalę wójt przeprowadza działania zaradcze za ten podmiot. Wójt może również, na koszt podmiotu władającego będącego osobą fizyczną, inną niż państwowa osobą prawną albo inną niż państwowa jednostką organizacyjną, przeprowadzić działania zaradcze w przypadku, gdy podmiot władający nie wystąpił do niego z wnioskiem o zwolnienie z przeprowadzenia działań zaradczych ani nie przeprowadził działań zaradczych we własnym zakresie w terminie roku od dnia otrzymania informacji o stwierdzeniu obecności w środowisku inwazyjnego gatunku obcego rozprzestrzenionego na szeroką skalę oraz o konieczności przeprowadzenia wobec niego działań zaradczych, określając uprzednio, w drodze decyzji, termin udostępnienia nieruchomości przez podmiot władający oraz zakres i sposób przeprowadzenia działań zaradczych. Po przeprowadzeniu działań zaradczych określa zaś, w drodze decyzji, wysokość kosztów przeprowadzenia tych działań zaradczych oraz sposób i termin ich uiszczenia. Naruszenie przepisów dotyczących IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski
skutkuje popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia i wiąże się z obciążaniem administracyjną karą pieniężną do 1 000 000 zł (zgodnie z art. 33 ustawy).

Zgłoszenia należy złożyć do Urzędu Gminy, 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144:
Zgłoszenie IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii albo IGO stwarzającego zagrozenie dla Polski rozpowszechnionego na szeroką skalę.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczącymi IGO:
https://www.gov.pl/web/gdos/inwazyjne-gatunki-obce3

1034