Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc to jednorazowe  albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste  członków rodzin , w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Formy przemocy w rodzinie:

 • przemoc fizyczna – są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej.
 • przemoc psychiczna – to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych
 • przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy
 • przemoc ekonomiczna – to działania prowadzące do finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy,
 • zaniedbanie - to niezaspokajanie podstawowych potrzeb podległych  osób ,  to również brak zainteresowania rozwojem, a także stanem zdrowia i higieną.

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie lub znasz inne osoby, które cierpią z tego powodu  skontaktuj się z :

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej  tel. : 18 20 77 710
 • Komisariatem Policji w Bukowinie Tatrzańskiej  tel.: 18 20 772 07, telefon alarmowy:  997  lub   112
 • Gminnym Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy  Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska – pokoje  nr  04 i 07  – gdzie pełnią dyżury :

pracownik socjalny           -  wtorki        w  godz.   od  1400     do   1530

psycholog                          -  środy          w  godz.   od  1345    do   1520

terapeuta uzależnień        -  czwartki     w godz.   od  730      do   1030   (tel. 607 167 689)

 • Ogólnopolskim pogotowiem dla ofiar przemocy "NIEBIESKA LINIA" - Infolinia - 22 668 70 00  (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii") 
 • Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 
 • Telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111 
 • Tatrzańskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Praca socjalna
 • Pomoc prawna
 • Psychoterapia
 • Hostel

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Utraty - żałoba, żal
 • Wypadki, katastrofy

Adres:
Makuszyńskiego 9
34-500 Zakopane (małopolskie)

Telefon:
18 206-44-54

E-mail:
oik.zakopane@op.pl

Czynny:
dyżur całodobowy / specjaliści od 8:00 do 20:00

Telefon interwencyjny

531-332-394

czynny od 20:00 do 8:00

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

http://www.bukowinatatrzanska.naszops.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

Druk zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie:

http://www.bukowinatatrzanska.naszops.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/niezbedne-druki

2720