Dofinansowanie de minimis

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz.59 ze zm.), pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 122 ustawy Prawo oświatowe.

Dofinansowanie jest pomocą de minimis i przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, po spełnieniu przez pracodawcę warunków do udzielenia pomocy.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć (w przypadku kopii – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę):

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy, kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników,
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 • Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające,
  że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika w przypadku kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku gdy młodociany pracownik realizował przygotowanie u kilku pracodawców
 • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności
  w przypadku spółek,
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Zaświadczenia i/lub oświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • Inne dokumenty na żądanie organu rozpatrującego wniosek.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

Szczegółowych informacji o realizacji zadania udziela Gminny Zespół Oświatowy w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska, tel. 182000836.

Prosimy wszystkich pracodawców o informowanie, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi wcześniejsze zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) oraz art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), z uwzględnieniem § 1, § 6, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 j.t.), w związku z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 j.t.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Do pobrania:

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf

Oświadczenie o nie otrzymanej pomocy de minimis.doc

Oświadczenie o nie otrzymanej pomocy de minimis.pdf

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.doc

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.pdf

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.pdf

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.doc

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.pdf

Oświadczenie o byciu lub nie - rzemieślnikiem.docx

Oświadczenie COVID.pdf

3348