• IZW.271.1.15.2021

  Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska w miejscowości Białka Tatrzańska

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.14.2021

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.13.2021

   Dostawa oleju opałowego do budynków Gminy Bukowina Tatrzańska

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.12.2021

  Wykonanie przebudowy istniejącego przyszkolnego boiska sportowego wraz z wykonaniem piłkochwytów (ogrodzenia) i montażem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Rzepiska, ul. Potok Bryjów

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.11.2021

  Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6 dla OSP Białka Tatrzańska

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.10.2021

  Przebudowa drogi gminnej nr K420039 polegająca na budowie oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji tj. budowie  sieci nN oraz demontażu istniejącej  sieci nN w Bukowinie Tatrzańskiej

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.9.2021

  Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni cateringowej w Szkole Podstawowej w Brzegach

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.8.2021

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w Białce Tatrzańskiej

   

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.7.2021

  Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni cateringowej w Szkole Podstawowej w Brzegach

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.6.2021

  Budowa drogi gminnej w km od 0+001,45 do km 0+165,80 w miejscowości Leśnica, Gmina Bukowina Tatrzańska

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.5.2021

  Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Bukowiny Tatrzańska, w ramach "Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

   

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.4.2021

  Remont drogi gminnej 420042K na odcinku  I - w km od 1+940 do km 2+510, na odcinku II - w km 2+959 do km 4+440 w miejscowości  Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.3.2021

  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska na odcinku od km 11+520 do km 12+022, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na słupach stalowych zasilanych kablem ziemnym w miejscowości Bukowina Tatrzańska - etap II.

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.2.2021

  Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

  Uwaga. W dniu 12.02.2021r. dodano "Wyjaśnienia treści SWZ"

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.1.2021

  Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

  Czytaj więcej