LICENCJA NA WYKONYWANIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Warunkiem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób taksówką jest uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Aby uzyskać licencję należy złożyć do Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska wniosek o wydanie licencji taksówkowej. Licencja taksówkowa wydawana na przedsiębiorcy (firma jednoosobowa lub osoba prawna) na określony pojazd i tylko obszar gminy Bukowina Tatrzańska na okres od 2 do 50 lat. Uzyskanej licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić praw z niej wynikających na osobę trzecią. Przedsiębiorca posiadający licencję jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji wszelkich zmian danych zawartych w licencji w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę licencji.

[ Wzór wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką ]

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 2. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 3. Oświadczenie przedsiębiorcy o niekaralności.
 4. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia go do ruchu jako taksówki osobowej.
 5. Zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu i przystosowaniu go jako taxi osobowe.
 6. Tytuł prawny do dysponowania pojazdem, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu.
 7. Świadectwo legalizacji taksometru.
 8. Oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.
 9. Oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki ustawowe.
 10. Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie licencji

Podmiot obsługujący:

Ewidencja Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska

34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, pok. nr 39 tel. 18 20 00 882

e-mail: spytel@ugbukowinatatrzanska.pl

Opłaty za wydanie licencji taksówkowej w zależności od wnioskowanego okresu ważności:

 • od 2 do 15 lat - 200 zł
 • powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
 • powyżej 30 do 50 lat - 300 zł

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (gotówką bądź kartą płatniczą) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska na numer konta bankowego Gminy w banku TBS: 90 8791 0009 0000 0000 0101 0001 z tytułem wpłaty: „opłata za licencję taksówkową”.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami)

 

5695