ZARZĄDZENIE NR 12/2019

WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie:

określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę dla członków OSP z terenu Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019r. poz. 506), art. 28 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej
(t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 620), w związku z Uchwałą Nr LVII/405/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 12 października 2018 roku,

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Regulamin wypłat ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bukowina Tatrzańska za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym” stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w jednostkach OSP z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi ds. Obrony Cywilnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1stycznia 2019 roku.

§5

Traci moc Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

4590