ZEZWOLENIE NA REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB I REGULARNY SPECJALNY PRZEWÓZ OSÓB

Aby wykonywać przewozy regularne na terenie gminy Bukowina Tatrzańska potrzebne jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze gminy. W celu jego uzyskania konieczne jest złożenie wniosku do Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska o wydanie zezwolenia na wykonywania przewozów regularnych.

[ Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób ]

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kserokopię licencji na wykonywanie krajowego przewozu osób,
 2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 5. Zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 6. Cennik (nie dotyczy regularnych specjalnych),
 7. Wykaz pojazdów wraz z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (nie dotyczy regularnych specjalnych).
 8. Informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu (tylko w przypadku zezwoleń na przewóz regularny specjalny)
 9. Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów z zezwolenia.

Podmiot obsługujący:

Ewidencja Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska

34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, pok. nr 39 tel. 18 20 00 882

e-mail: spytel@ugbukowinatatrzanska.pl

Termin do załatwienia sprawy – do 30 dni.

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi w zależności od okresu ważności zezwolenia:

do 1 roku - 100,00 zł

do 2 lat - 150,00 zł

do 3 lat - 200,00 zł

do 4 lat - 250,00 zł

do 5 lat - 300,00 zł

(UWAGA - w przypadku wydania zezwoleń na przewóz regularny specjalny opłata wynosi 50 % powyższej stawki)

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (gotówką bądź kartą płatniczą) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska na numer konta bankowego Gminy w banku TBS: 90 8791 0009 0000 0000 0101 0001 z tytułem wpłaty: „opłata za zezwolenie na regularny (specjalny) przewóz osób” lub „opłata za wypisy z zezwoleń na regularny (specjalny) przewóz osób”.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami)

 

5541