Kwalifikacja wojskowa

INFORMACJE OGÓLNE.

W 2009 roku w wyniku nowelizacji Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zawieszono obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej. Obrona kraju wciąż pozostała obowiązkowa. Powszechny pobór do wojska zastąpiła rejestracja osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej, która to polega na obowiązkowym stawieniu się osób się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w celu określenia ich stanu zdrowia, oraz wydania książeczki wojskowej.

WAŻNE ! Kwalifikacja wojskowa odbywa się co roku. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej określają w drodze rozporządzenia termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, czas jej trwania na terytorium RP, oraz roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonywane się poniższe czynności:

 1. sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 2. ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. założenie ewidencji wojskowej,
 4. wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej),
 5. przeniesienie do rezerwy.

KTO PODLEGA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

 1. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia,
 2. Kobiety, które ukończyły co najmniej 19 rok życia i w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę: - w publicznych i niepublicznych uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria; - w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria. mają obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pomiędzy 18 (ukończone) a 24 rokiem życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoby nim objęte kończą dwadzieścia cztery lata.

SKĄD OTRZYMAĆ INFORMACJE O OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ ?

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymają imienne wezwania od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. O miejscu i terminie prowadzenia jej na danym terenie będą również informowały rozplakatowane obwieszczenia wojewody. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia
z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

WAŻNE ! Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym w wezwaniu terminie i miejscu zobowiązana jest zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. W przypadku nieobecności wezwanego osoba, która odebrała wezwanie do stawiennictwa
w kwalifikacji wojskowej powinna udać się do Urzędu Gminy celem usprawiedliwienia nieobecności wezwanego, poprzez wypełnienie stosownego druku oświadczenia.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nałożeniem grzywny bądź zarządzeniem przymusowego doprowadzenia do Powiatowej Komisji Lekarskiej przez Policję (w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub może być zastosowana kara ograniczenia wolności).

Osoby, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej z różnych przyczyn, są obowiązane uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody zgłaszając się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

CO NALEŻY MIEĆ PRZY SOBIE STAWIAJĄC SIĘ DO KWALIFIACJI WOJSKOWEJ?

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

powiatowej komisji lekarskiej dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

wojskowemu komendantowi uzupełnień:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

powiatowej komisji lekarskiej dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

wojskowemu komendantowi uzupełnień wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ocena zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej, której dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania). Wezwany do kwalifikacji ma obowiązek przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Skład orzekający powiatowej komisji lekarskiej bierze pod uwagę również dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez powiatową komisję lekarską, osobie stającej do kwalifikacji wojskowej ustalona zostaje jedna z kategorii:

 • „A" „zdolny do czynnej służby wojskowej"- oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej;
 • „B" „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej" - oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
 • „D"  „niezdolny do czynnej służby wojskowej w  czasie pokoju";
 • „E" „trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny".
  Każda osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po orzeczeniu kategorii zdrowia, posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej. 

Osoby, wobec których zostanie orzeczona kategoria zdolności „A", „B" lub „D" do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej i założeniu ewidencji wojskowej zostają z urzędu przeniesione do rezerwy. Natomiast osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała.

3718