ZARZĄDZENIE NR 6/2021 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres do 3 lat

ZARZĄDZENIE NR 6/2021 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres do 3 lat
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres do 3 lat

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 i art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) i art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1990, z późn. zm.), Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do oddania w najem na okres do 3 lat, nieruchomości z zasobu gruntów stanowiących własność Gminy Bukowina Tatrzańska, zgodnie z wykazami stanowiącymi załącznik nr 1, do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykazy o którym mowa w § 1 podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni oraz przez opublikowanie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.ugbukowinatatrzanska.pl informacji o jego wywieszeniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

74

Powrót