Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej, Szkoły Podstawowej w Brzegach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Górze, Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze, Szkoły Podstawowej w Jurgowie oraz Szkoły Podstawowej w Rzepiskach.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

Wymagania oraz niezbędne dokumenty do pobrania w załącznikach poniżej.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym do korespondencji, telefonem kontaktowym i  dopiskiem:

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej”,

w terminie do dnia 02 lipca 2021 r. do godziny 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska, tel. 18 2077202.

Korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska,

O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska.

  1. o dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej:

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 o sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Posiedzenie komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły odbędzie się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu.

Do pobrania:

zarządzenie wójta i ogłoszenie o konkursie SP Brzegi z uwagami.pdf

zarządzenie wójta i ogłoszenie o konkursie SP Bukowina T. z uwagami.pdf

zarządzenie wójta i ogłoszenie o konkursie SP Czarna Góra nr 1 z uwagami.pdf

zarządzenie wójta i ogłoszenie o konkursie SP Czarna Góra nr 2 z uwagami.pdf

zarządzenie wójta i ogłoszenie o konkursie SP Jurgów z uwagami.pdf

zarządzenie wójta i ogłoszenie o konkursie SP Rzepiska z uwagami.pdf

1742

Powrót