Konkurs dla magistrów, doktorantów i ich promotorów

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską 
na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce. W konkursie oceniane będą prace doktorskie 
obronione w latach 2017–2021 oraz prace magisterskie bronione w latach 2019–2021. Prace mogą być 
zgłaszane przez autorów, promotorów, recenzentów, jednostki naukowe, instytucje kultury oraz 
organizacje pozarządowe. Patronat nad konkursem objęli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek,  Polski Komitet ds.  UNESCO oraz Narodowe 
Centrum Kultury.

Konkurs dla magistrów, doktorantów  i ich promotorów
Konkurs dla magistrów, doktorantów i ich promotorów

Do głównych zadań Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi należy badanie, popularyzowanie, 
dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury i dziedzictwa kulturowego mieszkańców obszarów wiejskich. Jedną z form realizacji tej misji jest wspieranie badań naukowych nad kulturą i dziedzictwem polskiej wsi, czemu ma służyć konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską – „Korzenie i skrzydła”.  

Konkurs kierowany jest do osób, które obroniły prace magisterskie i doktorskie związane z różnymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce, tematycznie ściśle odnoszące  
się do tradycji i współczesności szeroko pojętej kultury wsi i dziedzictwa obszarów wiejskich ziem polskich, w tym – do kultury i dziedzictwa kulturowego miast o tradycjach rolniczych. 

Celem konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych poświęconych kulturze  
i dziedzictwu obszarów wiejskich, wspieranie młodych naukowców i ich promotorów oraz zachęcanie  
ich do kontynuacji badań w tym zakresie. 


Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace obronione, niepublikowane, napisane w języku polskim, 
oryginalne, zawierające wyniki autorskich badań i nowatorskich analiz oraz dające możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez różnego typu uczestników i kreatorów kultury wsi oraz interesariuszy dziedzictwa obszarów wiejskich. 
Zgłoszenia można przesyłać do dnia 30 listopada 2021 r. 
Więcej informacji na: www.nikidw.edu.pl 
Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe. 
Serdecznie zapraszamy!

Kontakt dla dziennikarzy:  
promocja@nikidw.edu.pl 

46

Powrót