Realizacja Projektu pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Bukowina Tatrzańska”

Realizacja Projektu

pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Bukowina Tatrzańska”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020

Numer projektu: RPMP.04.04.02-12-0246/18-00-XVII/52/FE/22

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska - Andrzej Pietrzyk informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach Projektu pod nazwą: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Bukowina Tatrzańska” finansowanego w 98,5% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji oraz w wysokości 1,5% ze środków budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska.

Celem Projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez wyeliminowanie szkodliwego wpływu i negatywnych dla zdrowia skutków stosowania nie ekologicznych źródeł ciepła i zastąpienie ich nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi, wykorzystującymi paliwa gazowe lub wysokosprawne i ekologiczne źródła spalające biomasę, charakteryzujące się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w przepisach wykonawczych do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu do produktów związanych z energią.

Regulamin realizacji i finansowania projektu określna Uchwała Nr XLVI/382/2022 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 7 września 2022 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Bukowina Tatrzańska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór na listę Uczestników Projektu będzie odbywał się w sposób ciągły, w trakcie jego realizacji. O przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność złożenia kompletnych wniosków.

Osoby zainteresowane Projektem prosimy o wizytę w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska (34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144) w dniach 29 września 2022 r. – 21 października 2022 r. pokój nr 15 lub 30.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem Projektu.

UCHWAŁA Nr XLVI 382 2022.pdf

1025

Powrót