Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy  Bukowina Tatrzańska na rok 2024.

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska  na  podstawie  art.  6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) zawiadamia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tj. nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna), położonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez  właścicieli  nieruchomości  w okresie  od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Na mocy art. 6c ust. 2 ww. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Bukowina Tatrzańska podjęła w dniu 12 grudnia 2012 r. uchwałę Nr XXVIII/205/2012 w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r., poz. 7870).

Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości niezamieszkałych w terminie 60 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 28 sierpnia 2023 r. do dnia 27 października 2023 r. włącznie, mają możliwość:

  1. złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę;
  2. odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość została wyłączona z systemu stosownym oświadczeniem.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, która powstała w trakcie obowiązywania  umowy w  sprawie zamówienia publicznego na odbieranie  odpadów  komunalnych, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych przez gminę. Zgodnie z art. 6c ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w pisemnym oświadczeniu właściciel nieruchomości jest zobowiązany wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę,
z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Przedmiotowe oświadczenia są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać umowa
w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy, tj. przez okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

U W A G A

Termin na złożenie pisemnego oświadczenia wraz z kopią umowy:
do 27 października 2023r. na adres:

Urząd Gminy, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami

(pokój nr 27 urzędu, II piętro), tel. kontaktowy 18 20 00 870 w. 59 lub 18 20 00 880 w. 59.

338

Powrót