OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE REGULACJI STANU PRAWNEGO NIEKTÓRYCH DRÓG OGÓLNODOSTĘPNYCH (Brzegi)

Starosta Tatrzański działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 5 ust. 1, ust. 4 w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2023r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1722) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18 marca 2024r. Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Bukowina Tatrzańska, własności działki ewid. nr 2638/1 obr. 0303 Brzegi, w jednostce ewidencyjnej Bukowina Tatrzańska, użytkowanej jako droga ogólnodostępna o znaczeniu lokalnym.

Zawiadomienie GN.6821.2.6.2024

291

Powrót