Nabór do programu Małopolska Niania 3.0

Program Małopolska Niania 3.0.

Wsparcie adresowane jest w szczególności do rodziców dzieci w wieku do lat 3 zamieszkujących  w województwie małopolskim, pozostających w trudniejszej sytuacji, tj. rodziców: z niepełnosprawnościami, wychowujących dzieci do lat 3 z niepełnosprawnościami, samotnie wychowujących dzieci jeżeli równocześnie pracują zawodowo, tj. są zatrudnieni lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność i w związku z koniecznością wykonywania pracy zawodowej mają problem z opieką nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Przez rodzica samotnie wychowującego dziecko rozumie się rodzica będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo rodzica, w stosunku do którego orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzica pozostającego w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Świadczenie przyznawane jest rodzicowi w przypadku osób kwalifikowanych do wsparcia w 2024 r. jeśli  średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie w roku 2023 nie przekracza 2 400 zł.

Nianią  może być osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej dalej „umową uaktywniającą”.

Niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia  przez nie 3 roku życia.

Umowa uaktywniająca jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.

Prognozowany na rok 2024 średni miesięczny koszt zatrudnienia niani w wymiarze odpowiadającym
1 etatowi (tj. 160 godz./miesiąc) wyniesie ok. 4 800 zł brutto.

Koszty zatrudnienia niani pokrywane będą, co do zasady, w 40% ze środków samorządu województwa, w 30% ze środków samorządu gminy (wkład własny gminy) i w 30% ze środków rodzica (wkład własny rodzica).

Umowa uaktywniająca określa w szczególności:

  1. strony umowy;
  2. cel i przedmiot umowy;
  3. czas i miejsce sprawowania opieki;
  4. liczbę dzieci powierzonych opiece;
  5. obowiązki niani;
  6. wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
  7. czas, na jaki umowa została zawarta;
  8. warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Za nianię, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, opłaca:

1)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych – od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

2)   rodzic (płatnik składek) – od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia

      – na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Za nianię, która przystąpiła dobrowolnie na swój wniosek do ubezpieczenia chorobowego, składki na to ubezpieczenie opłaca rodzic na zasadach określonych dla zleceniobiorców w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca składki, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1)   niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

2)   rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzą pozarolniczą działalność;

3)   dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

Gmina, w zależności od zidentyfikowanych lokalnych potrzeb, może wnioskować o pomoc finansową.
Nabór wniosków gmin o dotację odbywa się w sposób  ciągły.

Szczegółowe  warunki zostaną określone w Uchwale Rady Gminy  w oparciu o wytyczne Programu oraz przepisy  ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 . 

75

Powrót