ZARZĄDZENIE NR 7/2020 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2020

Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska

z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie:  przeznaczenia nieruchomości  do oddania w najem na okres do 3 lat.

Gmina_BT_ZARZADZENIE_NR_7-2020_z_dnia_13-01-2020.pdf

GMINA_BT_Wykaz_nieruchomosci_do_Zarzadzenia_nr_7-2020_z_dnia_13-01-2020.pdf

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 i art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) i art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.121, z późn. zm.), Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do oddania w najem na okres do 3 lat, nieruchomości z zasobu gruntów stanowiących własność Gminy Bukowina Tatrzańska, zgodnie z wykazami stanowiącymi załącznik nr 1, do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykazy o którym mowa w § 1 podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni oraz przez opublikowanie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.ugbukowinatatrzanska.pl informacji o jego wywieszeniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

238

Powrót