POLECENIE Nr 15/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, 24 marca 2020 r.

Znak sprawy: WN-II.0121.6.2020

POLECENIE Nr 15/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

zmieniające polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych.

POLECENIE Nr 15/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

2020-03-24_Polecenie_Nr_15-2020_Wojewody_Malopolskiego.pdf

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w związku z art. 8 i art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) zmieniam polecenie Nr 1/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r., znak: WNII.0121.1.2020, w ten sposób, iż polecam wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast z obszaru województwa małopolskiego:

1) w odniesieniu do żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez gminy dokonanie całkowitego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) żłobków i klubów dziecięcych – od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania;

2) w odniesieniu do żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez inne osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – zobowiązanie ich w trybie nadzoru do dokonania całkowitego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) żłobków i klubów dziecięcych – od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania.

167

Powrót