Hotele, pensjonaty i miejsca noclegowe znów będą mogły przyjmować gości!

Od 4 maja 2020 r. hotele, pensjonaty i miejsca noclegowe znów będą mogły przyjmować gości. Jest to niewątpliwie dobra wiadomość dla branży turystycznej, jednak nie możemy zapomnieć, że wciąż jesteśmy narażeni na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, dlatego nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek i dystansowania społecznego.

Hotele, pensjonaty i miejsca noclegowe znów będą mogły przyjmować gości!
Hotele, pensjonaty i miejsca noclegowe znów będą mogły przyjmować gości!

Nadchodzące dni i planowany od 4 maja powrót do turystycznej „normalności” będzie wyzwaniem dla kwaterodawców, którzy muszą zadbać o bezpieczeństwo swoje, swoich pracowników oraz przyjeżdżających gości. Zachęcamy do przeczytania całego artykułu, który odpowie Wam na pytanie jak prawidłowo przygotować się do wynajmowania pokoi w czasach koronawirusa.

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom?

 1. Pilnuj, aby pracownicy mieli możliwość zachowana odpowiedniego dystansu. W zakładach pracy jest to minimum 1,5 metra.
 2. Ustal pracę na zmiany, aby ograniczyć ilość pracowników przebywających w danym momencie w obiekcie.
 3. Ograniczaj korzystanie z przestrzeni wspólnych. Ustal z pracownikami różne godziny przerw.
 4. Zapewnij pracownikom środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, przyłbice a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem do wykorzystania w razie potrzeby.
 5. Zatroszcz się o pracowników powyżej 60 roku życia oraz tych, przewlekle chorych – jeżeli jest to możliwe nie angażuj ich w bezpośredni kontakt z klientem.
 6. Zapewnij w mirę możliwości wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 7. Przygotuj procedurę postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia
  i poinstruuj w tym zakresie pracowników.
 8. Tam, gdzie to możliwe ograniczaj kontakty z ludźmi do telefonów, maili itp.

Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo będąc pracownikiem obiektu noclegowego?

 1. Przed rozpoczęciem pracy dokładne umyj ręce wodą z mydłem. Staraj się powtarzać tę czynność w ciągu dnia, dodatkowo dezynfekując ręce.
 2. Podczas wykonywania obowiązków staraj się nosić osłonę nosa i ust.
 3. Zachowuj bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników.
 4. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj twarz zgiętym łokciem lub chusteczką.
 5. W czasie pracy staraj się nie dotykać ust, nosa i oczu.
 6. Zadbaj o czystość na swoim stanowisku pracy. Dezynfekuj słuchawki telefonu, klawiaturę, myszkę, włączniki światła czy burko.
 7. Unikaj dojazdu do pracy środkami lokomocji publicznej.

Jak dostosować obiekt noclegowy do rządowych wytycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa?

 1. Przed wejściem do obiektu i w recepcji umieść w widocznym miejscu informację o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu.
 2. Ustal i kontroluj maksymalną liczbę gości w hotelu / obiekcie / pensjonacie – na podstawie liczby dostępnych pokoi liczone jako liczba pokoi razy dwie osoby.
 3. Umieść na terenie obiektu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępny dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.
 4. Wywieś instrukcję mycia rąk w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych. A w miejscach do tego przeznaczonych – instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk oraz zdejmowania rękawiczek i maseczek ochronnych.
 5. Staraj się codziennie monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).
 6. Ogranicz do minimum czas przebywania gościa przy recepcji.
 7. Wyłącz z użytkowania pomieszczenia takie jak: wspólne sale telewizyjne, pokoje / sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki oraz innych, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania. Umożliwienie korzystania z ww. przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez gości hotelu wspólnie zakwaterowanych.
 8. Jeżeli w obiekcie posiadasz salę konferencyjną może ona być użytkowana na zasadach zgodnych z aktualnymi przepisami prawa tj. z zachowaniem dystansu minimum 2 metrów odległości osoby od osoby.
 9. Bezwzględny zakaz przebywania w hotelu / obiekcie / pensjonacie osób tam niezakwaterowanych.
 10. Wprowadź bieżącą dezynfekcję, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 11. Precyzyjnie dozuj profesjonalne środki myjące.
 12. Ogranicz rutynowe sprzątanie pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta.
 13. Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia - dokonanie ozonowania / zamgławiania / dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii.
 14. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji, albo zaleceń producenta zastosowanych technologii.
 15. Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.
 16. Wprowadź zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.
 17. W miarę możliwości systematycznie wietrz wszystkie pomieszczenia hotelu / obiektu / pensjonatu bądź zastosuj ozonowanie (lub dekontaminacja w innej dostępnej technologii) powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.
 18. Przestrzegaj funkcjonowania restauracji i barów hotelowych / obiektów / pensjonatów w reżimie sanitarnym (z uwzględnieniem zakazu organizowania posiłków w formie bufetu). Możliwość serwowania posiłków tylko dla gości hotelu w przestrzeni restauracji pod warunkiem zachowania minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek.
 19. Dokonuj dezynfekcji sprzętów hotelowych udostępnianych gościom (np. rower, kajak itp.) po każdym użyciu.
 20. W związku z zagrożeniem wirusem COVID -19 hotel / obiekt / pensjonat ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu hotelu / obiektu / pensjonatu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)
 21. Wyznacz i przygotuj (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 22. Przygotuj i umieść w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 23. Poinformuj wszystkich gości oraz potencjalnych klientów hotelu / obiektu / pensjonatu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi.

 1. Obowiązek zapoznania personelu hotelu / obiektu / pensjonatu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID-19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
 2. Pracownicy i obsługa hotelu/obiektu/pensjonatu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby / klienta zakażenia koronawirusem.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli gość mieszka w hotelu / obiekcie / pensjonacie – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części / częściach obiektu, w których przebywał klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe?fbclid=IwAR2BYxa77_WSvXQRyWXia9E1cM2iCdpMFV2Uhip2e2Qch9NbMCq-Lk2UM50

3953

Powrót