Małopolski Program Wspierania Uczniów w szkołach podstawowych naszej Gminy!

Informujemy, że uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Gmina Bukowina Tatrzańska została wybrana na Partnera do realizacji projektu


Małopolski Program Wspierania Uczniów

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego – CP4(f), Działanie 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A, komponent 2.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Departamentem Edukacji UMWM i Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w dwóch szkołach prowadzonych przez naszą Gminę: w roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej oraz w roku szkolnym 2025/2026 w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Leśnicy Groniu.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie uczniów, którzy mimo wysokiego potencjału nie uzyskują wyników na miarę swoich możliwości. Projekt kierowany jest również do rodziców/ opiekunów oraz nauczycieli.

W ramach partnerstwa nasze szkoły otrzymają wsparcie w formie:

  • szkoleń i wsparcia merytoryczno-metodycznego dla nauczycieli;
  • materiałów na potrzeby diagnozy uczniów, którzy mimo wysokiego potencjału nie uzyskują wyników na miarę swoich możliwości;
  • pomocy w procesie diagnozy uczniów, która zostanie przeprowadzona w szkołach przez naszych nauczycieli - szkolnych liderów projektu;
  • programów i scenariuszy zajęć dla uczniów zakwalifikowanych drogą diagnozy do warsztatów ogólnorozwojowych, które zostaną przeprowadzone w naszych szkołach przez szkolnych liderów projektu;
  • dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, która będzie realizowana w szkołach objętych projektem;
  • warsztatów i konsultacji dla rodziców dzieci, które odbędą się na terenie szkół uczestniczących w projekcie;
  • możliwości zorganizowania wyjazdów edukacyjnych dla uczniów do miejsc służących rozwijaniu ciekawości świata i aktywności poznawczej.

Dla uczniów objętych wsparciem zostanie zorganizowany konkurs z nagrodami, podczas którego będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia – sukcesy uzyskane dzięki udziałowi w projekcie.

Ponadto, wyłącznie dla uczestników projektu, zostanie wyodrębniona pula środków w ramach komponentu stypendialnego Małopolskiego Programu Wspierania Uczniów, co pozwoli na dodatkowe wsparcie rozwoju ich uzdolnień.

W efekcie działań projektowych 80 uczniów klas 2-8 otrzyma wsparcie w postaci pogłębionej diagnozy, a 40 z nich będzie uczestniczyć w warsztatach służących rozwijaniu ogólnego potencjału i budowaniu motywacji do pracy nad sobą oraz wdrażających do planowania własnego rozwoju. Uczniowie będą również uczestniczyć w indywidualnych spotkaniach z psychologami/pedagogami.

Rodzice/opiekunowie 40 dzieci zakwalifikowanych do zajęć, dzięki warsztatom i konsultacjom z psychologami/pedagogami, pogłębią wiedzę dotyczącą roli rodziny w rozwijaniu uzdolnień dziecka oraz podniosą kompetencje wychowawcze w tym obszarze.

Nauczyciele poszerzą swoje umiejętności w zakresie rozpoznawania i wspierania uczniów zdolnych, a także wzbogacą warsztat pracy o kompleksowe narzędzia diagnostyczne oraz o programy i materiały  na potrzeby pracy z takimi uczniami.

Projekt przyczyni się do poszerzenia oferty edukacyjnej naszych szkół i pozwoli na realizację w praktyce edukacyjnej zasady, że każde dziecko jest zdolne.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

172

Powrót