Petycje

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. poz. 1195).

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Nadawca petycji

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.

Można to zrobić w interesie:

  • publicznym, czyli wszystkich obywateli,
  • podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
  • innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.

Wymogi:

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu,
  • wskazanie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy), miejsca zamieszkania (albo siedziby) oraz dokładnego adresu do korespondencji pozostawiona zostanie bez rozpoznania.

Petycja, która nie będzie zawierała adresata i przedmiotu petycji dostanie wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 3 miesiące od dnia złożenia petycji.

3082

Powrót