Rejestracja zgonów

Sprawę załatwia:

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik:

Grażyna Tybor

Lokalizacja:

34-530 Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144

II piętro pok. 34

Telefon:

18 20 00 884

e-mail:

gtybor@ugbukowinatatrzanska.pl

Informacje dodatkowe:

Urząd czynny:

poniedziałek 9.00 – 17.00

wtorek - piątek 7.30 – 15.30

 

przyjmowanie stron poniedziałek do 16.30

wtorek - piątek, do 15.00

Dokumenty do pobrania:

 

Opis:

 

Wymagane dokumenty:

1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.

2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca).

3. Książeczka wojskowa osoby zmarłej.

4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon: dowód osobisty lub paszport

Opłaty:

Sporządzenie aktu zgonu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

1. Niezwłocznie.

2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:

1. Art. 13, 16-17, 23, 47, 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212)

3. § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. Nr 51, poz. 233 ze zm.)

4. Art. 33, 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

5. Art. 10-11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 ze zm.)

6. Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2015 r. Poz. 388 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje:

1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.

2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

3. Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.

4. Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

5. W przypadku niedostępności rejestru stanu cywilnego, urząd zamieszcza w przedłożonej przez Klienta karcie zgonu adnotację o zgłoszeniu zgonu, co umożliwi pochowanie osoby zmarłej.

Akt zgonu zostanie sporządzony (na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu) niezwłocznie po przywróceniu sprawności aplikacji, a osobie zgłaszającej zgon zostaną wydane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.

6. Prawo pochowania zwłok ludzkich mają członkowie najbliższej rodziny osoby zmarłej, a w szczególności:

a)      pozostały małżonek lub małżonka,

b)      krewni zstępni,

c)      krewni wstępni,

d)      krewni boczni do 4. stopnia pokrewieństwa,

e)      powinowaci w linii prostej do 1. stopnia.

Prawo pochowania zwłok przysługuje również tym osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Powrót