Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Sprawę załatwia:

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik:

Grażyna Tybor

Lokalizacja:

34-530 Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144

II piętro pok. 34

Telefon:

18 20 00 884

e-mail:

gtybor@ugbukowinatatrzanska.pl

Informacje dodatkowe:

Urząd czynny:

poniedziałek 9.00 – 17.00

wtorek, czwartek, piątek  7.30 – 15.30

środa – dzień wewnętrzny

przyjmowanie stron poniedziałek do 16.30

wtorek, czwartek, piątek, do 15.00

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o odpis aktu USC Bukowina Tatrzańska [PDF]

Wniosek o odpis aktu USC Bukowina Tatrzańska [DOC]

Opis:

Kto może otrzymać odpis aktu stanu cywilnego

 • osoba, której dotyczy akt, oraz:
  • jej małżonek,
  • inna osoba z bliskiej rodziny — na przykład rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzeństwo,
  • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
 • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty — na przykład zobowiązanie sądu),
 • sąd,
 • prokurator,
 • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
 • instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego oraz dowód osobisty

Opłaty:

1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22,00 zł.

2. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33,00 zł.

Odpis aktu możesz dostać bezpłatnie. Nie zapłacisz za odpis, jeśli potrzebujesz go na przykład w sprawie:

 • uzyskania dowodu osobistego lub paszportu,
 • świadczenia socjalnego, pomocy społecznej,
 • ZUS,
 • alimentów,
 • przyznania opieki, kurateli, adopcji,
 • zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę.

Wszystkie przypadki, w których nie zapłacisz za wydanie odpisu, określa ustawa o opłacie skarbowej.

3. Wpłaty z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej: Tatrzański Bank Spółdzielczy Bukowina Tatrzańska Nr 90 8791 0009 0000 0000 0101 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Gminy.

Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do podania.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity — Dz.U. z 2016 r. poz. 2064)
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 166 poz. 1735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2016 r. poz 1827 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Uwagi i dodatkowe informacje:

Jakie są rodzaje odpisów

 • odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, aktu małżeństwa, aktu zgonu,
 • wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu,

Wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być ci potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za granicą. Nie wymaga on tłumaczenia.

Pamiętaj, że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia zmiany, jakie dokonano w akcie.

 • odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.

Pamiętaj, że odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony — stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).

Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny możesz dostać w wybranej przez ciebie postaci:

 • papierowej,
 • elektronicznej — dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdza jego autentyczność. Jeśli składasz wniosek o odpis w postaci elektronicznej — dostaniesz go na swoją skrzynkę na platformie ePUAP (jeśli masz tam konto).

Wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.

Osoba odpowiedzialna

Kierownik Urzędu stanu Cywilnego

Powrót