Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku pn. "EkoMałopolska"

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego zapraszam do składania ofert w Otwartym Konkursie EkoMałopolska 2023 https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2255133,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-ekologii-.html

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji środowiskowej obejmuje:

  • Priorytet 1: Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej w formie stacjonarnej, związanych z tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów,
  • Priorytet 2. Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką ochrony powietrza,
  • Priorytet 3  Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką przeciwdziałania i adaptacji do negatywnych skutków zmiany klimatu.

Celem działań ma być szeroko zakrojona edukacja ekologiczna – wydarzenia, spotkania, szkolenia, eventy - w trakcie których zostaną przeprowadzone działania edukacyjne, warsztaty, seanse filmowe i inne.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, odpowiadających celom „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

W ramach konkursu przewiduje się następujący tryb realizacji zadań:

  • Priorytet 1 i 2 – w ramach wsparcia – konieczny wkład własny Beneficjentów minimum 20%,
  • Priorytet 3 – w trybie powierzenia – bez wkładu własnego Beneficjenta.

Kogo dotyczy?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe.

895

Powrót