Wpis do Rejestru Wyborców Gminy Bukowina Tatrzańska

Sprawę załatwia:

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

Inspektor

Magdalena Piszczek-Nowobilska

Lokalizacja

34-530 Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144

Telefon:

182000875

e-mail

mpiszczek@ugbukowinatatrzanska.pl

Informacje dodatkowe:

Urząd czynny:

- poniedziałek 9.00 - 17.00
- wtorek - piątek 7.30 - 15.30

 

Przyjmowanie stron:
- poniedziałek do 17.00
- wtorek - piątek do 15.30

Dokumenty do pobrania:

wniosek o ujecie w stalym obwodzie glosowania.docx

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
Należy dodatkowo wskazać okoliczności potwierdzające stały pobyt pod wskazanym adresem, gdyż deklaracja wyborcy może być poddana weryfikacji przez organ wydający decyzję.

3. Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport).

Opłaty:

brak

Miejsce składania dokumentów:

34-530 Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144 p. nr 31

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna wydana w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

- Art. 19 i art. 20 ustawy Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2011 r. poz. 112 z zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje:

1. Wyborcy wpisani na własny wniosek korzystają na obszarze gminy z prawa wyborczego we wszystkich wyborach powszechnych i referendach bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie.

2. Zmiana przez wyborcę miejsca zameldowania na pobyt stały wywołuje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941 z zm.), następujący skutek:
 - zameldowanie wyborcy na pobyt stały w gminie, w której był wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek, powoduje zgodnie z § 7 ust. 7 cyt. wyżej rozporządzenia, ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców z urzędu.
- zameldowanie wyborcy na pobyt stały w innej gminie niż gmina, w której był wpisany na swój własny wniosek, również powoduje ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców w gminie w której zostało dokonane zameldowanie na pobyt stały, a tym samym skreślenie z rejestru wyborców gminy, w której wyborca wpisał się na własny wniosek, bowiem § 7 ust. 5 ww. rozporządzenia stanowi, że jeżeli wyborca zameldowany dotychczas na pobyt stały w jednej gminie i wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek w innej gminie zostanie następnie zameldowany na pobyt stały w kolejnej gminie, urząd gminy nowego miejsca zameldowania wyborcy na pobyt stały zawiadamia o tym urząd gminy, w którym wyborca był poprzednio wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek, w celu usunięcia informacji dodatkowej z rejestru wyborców.

3. W przypadku powrotu do miejsca stałego zameldowania, zgodnie § 7 ust. 4 rozporządzenia jw., wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie jest zobowiązany złożyć w gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały, oświadczenie, że ponownie stale zamieszkał na jej obszarze pod adresem zameldowania na pobyt stały. Skutkiem tego jest ponowne wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w tej gminie i skreślenie go z rejestru gminy, w której wpisał się na własny wniosek.

Powrót