Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że osoby udzielające gościny uchodźcom mogą już składać wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy.

wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego
wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia
i przedłużania jego wypłaty ustalono wysokość świadczenia w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu."

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewnił on zakwaterowanie
i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć kartę każdej osoby przyjętej do zakwaterowania

W przypadku braku nr PESEL do karty należy wpisać rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość uchodźcy;

1405

Powrót