Informacje ogólne

SKŁADANIE FORMULARZY PODATKOWYCH DO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE.

Termin załatwienia sprawy
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania np. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.


SKŁADANIE FORMULARZY PODATKOWYCH DO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE.

Termin załatwienia sprawy
Deklaracje na podatek od nieruchomości do 31 stycznia, natomiast podatek rolny oraz podatek leśny w terminie do 15 stycznia, a korekty w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Do korekty deklaracji powinno być dołączone pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.


Uwagi i dodatkowe informacje

Stawki podatkowe:

 • Podatek od nieruchomości
  Uchwała NR XXXVII/299/2021r. Rady Gminy Bukowina Tatrzańska r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru

Podatek rolny
Stawki podatku rolnego na rok 2022 wynoszą:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego (równowartość pieniężną 2,5 q żyta) - od 1 ha przeliczeniowego - 153,70 zł
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu (równowartość pieniężną 5q żyta) od 1 ha – 307,40 zł

Podatek leśny

 • Stawka podatku leśnego na 2022 rok wynosi 46,6972 zł od 1 ha użytków leśnych.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.


Podatek od środków transportu

Kogo dotyczy?

 1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.
 2. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Termin załatwienia sprawy
15 luty danego roku lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a korekty w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje
Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych. W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych podatnik ma obowiązek złożyć korektę deklaracji DT-1 oraz przedstawić kserokopie (oryginał do wglądu): umowy sprzedaży pojazdu, decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje w przypadkach:

 1. zbycia pojazdu
 2. wycofania środka transportowego z ruchu
 3. wyrejestrowania pojazdu

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym pojazd sprzedano lub wycofano na stałe z ruchu (wyrejestrowano)


Wydawanie zaświadczeń

Opłaty

 1. Od zaświadczeń wydawanych w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych - 21 zł
 2. Od pozostałych zaświadczeń - 17 zł
 3. Bez opłat zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U.2018 poz.1044 z późn. zm)(ZUS, KRUS, OPS, WŁADZOM UCZELNI, WŁADZOM SZKOLNYM, UZYSKANIA EMERYTURY, RENTY, ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH, STYPENDIUM, ITD.)

Termin załatwienia sprawy
7 dni od złożenia wniosku

Do pobrania -  Wniosek o wydanie zaświadczenia.docx


OPŁATA TARGOWA
Dzienne stawki opłaty targowej w 2022 r. określa Uchwała Nr XV/138/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 26 listopada 2015r.

Powrót