Orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia

Kto może dostać orzeczenie o niepełnosprawności

Dziecko, które ma mniej niż 16 lat i spełnia poniższe warunki:

 • jest dzieckiem z ograniczoną sprawnością fizyczną lub psychiczną i ma dokumentację medyczną, która może to potwierdzić,
 • z powodu ograniczeń dziecko wymaga całkowitej opieki lub pomocy, większej niż zdrowe dzieci w tym samym wieku,
 • ograniczenia wynikają z określonych poniżej przyczyn:
  • wad wrodzonych i schorzeń, które mają różne przyczyny i:
   • prowadzą do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu,
   • upośledzają w znacznym stopniu chwytność rąk,
   • utrudniają samodzielne poruszanie się,
  • wrodzonych lub nabytych ciężkich chorób metabolicznych, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i innych, które:
   • znacznie upośledzają sprawność organizmu,
   • wymagają systematycznego leczenia w domu,
   • wymagają okresowego leczenia szpitalnego,
  • upośledzenia umysłowego (począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym),
  • psychozy i zespołów psychotycznych,
  • całościowych zaburzeń rozwojowych, które powodują znaczne zaburzenia interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz nasilone stereotypie zachowań, zainteresowań i aktywności,
  • padaczki z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,
  • nowotworów złośliwych oraz chorób rozrostowych układu krwiotwórczego
  • wrodzonych lub nabytych wad narządu wzroku, które powodują:
   • znaczne ograniczenie jego sprawności, które prowadzi do obniżenia ostrości wzroku po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi,
   • ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,
  • głuchoniemoty, głuchoty lub obustronnego upośledzenia słuchu, które nie poprawia się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

Kto może złożyć wniosek o orzeczenie

Rodzic albo opiekun prawny dziecka

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka jest wydawane na czas określony - na okres nie dłuższy niż do ukończenia 16 roku życia.

Jakie dokumenty przygotować

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • dokumentację medyczną dziecka (na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka .
  Powinien je wypełnić lekarz, który opiekuje się Twoim dzieckiem. Pamiętaj, że zaświadczenie jest ważne 30 dni od wystawienia,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na stwierdzenie niepełnosprawności (na przykład opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinia wychowawcy klasy).

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć w:

Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
34-400 Nowy Targ
ul. Szaflarska 39

Druki wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka:

http://www.bukowinatatrzanska.naszops.pl/niepelnosprawni/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-dla-dziecka-do-16-roku-zycia/druk-wniosku-wraz-z-zalacznikiem

Powrót