Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Szkoły Podstawowej w Leśnicy Groniu.

ZARZĄDZENIE NR 43/2021
ZARZĄDZENIE NR 43/2021

Wymagania oraz niezbędne dokumenty do pobrania w załącznikach poniżej.

 

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym do korespondencji, telefonem kontaktowym i  dopiskiem:

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w …………………..”,

w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. do godziny 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska, tel. 18 2077202.

Korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska,

O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska.

 

  1. o dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej:

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 o sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

 

Posiedzenie komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły odbędzie się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu.

Dokumenty do ściągnięcia:

Zarządzenie wójta i ogłoszenie o konkursie SP Bukowina T. z uwagami.doc

Zarządzenie wójta i ogłoszenie o konkursie SP Leśnica.doc

2207

Powrót