Udostępnienie danych osobowo-adresowych z rejestru mieszkańców Gminy Bukowina Tatrzańska

Sprawę załatwia:

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

Inspektor

Magdalena Piszczek-Nowobilska

Lokalizacja

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

ul. Długa 144 p. nr 31

Telefon

182000875

e-mail

mpiszczek@ugbukowinatatrzanska.pl

Informacje dodatkowe:

Urząd czynny:

- poniedziałek 9.00-17.00
- wtorek- piątek 7.30-15.03

Przyjmowanie stron:
- poniedziałek do 17.00
- wtorek - piątek do 15.30

Dokumenty do pobrania:

 

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL- wzór w załączeniu

2. Ważny dowód osobisty lub ważny paszport – do wglądu.

3. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych (w przypadku złożenia wniosku przez podmiot obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych)

4. Dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych

5. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

Opłaty:

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych – 31 zł (za wyjątkiem osób i podmiotów zwolnionych z opłaty – zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 54 ustawy o ewidencji ludności).

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej nr konta:

48879100090000000001010369.

tytułem: "opłata za udostępnienie danych osobowych"

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę reprezentuje pełnomocnik) – 17 zł.

Opłata skarbowa w kwocie 17 zł uiszczona na konto Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej nr konta: 90879100090000000001010001.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

ul. Długa 144 p.nr 31

Termin załatwiania sprawy:

Odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych udziela się bez zbędnej zwłoki, nie później, niż w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

- Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.)

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 836)

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 570)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji – za pośrednictwem organu I instancji.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.).

Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestru mieszkańców, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

Powrót