Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Sprawę załatwia

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

Inspektor

Magdalena Piszczek-Nowobilska

Lokalizacja

34-530 Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144

telefon

182000875

e-mail

mpiszczek@ugbukowinatatrzanska.pl

Informacje dodatkowe:

Urząd czynny:

- poniedziałek 9.00-17.00
- wtorek -piątek 7.30-15.30

Przyjmowanie stron:
- poniedziałek do 17.00
- wtorek do 15.30
- środa 15.30
- czwartek do 15.30
- piątek do 15.30

Osoba odpowiedzialna:

Inspektor Beata Chowaniec

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r.).

2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych (w przypadku złożenia wniosku przez podmiot obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych).

3. Dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (w przypadku, gdy wymaga tego przepis prawa) np. wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych itp.

4. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy opłata jest wymagana).

Opłaty:

Opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym w kwocie 31 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby (za wyjątkiem podmiotów zwolnionych z opłaty – zgodnie z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 , art. 72 ust. 2 oraz art. 73 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.).

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej.
NR KONTA: 48879100090000000001010369

Opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym.

Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej.
NR KONTA: 90879100090000000001010001

Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
 ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska

Termin załatwienia sprawy:

Odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych udziela się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o udostępnienie. Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1452).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 75).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

5. Ustawa a dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1452).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 75).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

5. Ustawa a dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Uwagi i dodatkowe informacje:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1452).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 75).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

5. Ustawa a dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Powrót