Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Sprawę załatwia

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

Inspektor

Magdalena Piszczek-Nowobilska

Lokalizacja

Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144

Telefon

102000875

e-mail

mpiszczek@ugbukowinatatrzanska.pl

Informacje dodatkowe:

Urząd czynny:

- poniedziałek 9.00-17.00
- wtorek-piątek 7.30-15.30

 

Przyjmowanie stron:
- poniedziałek do 17.00
- wtorek - piątek do 15.30

Dokumenty do pobrania:

 

Osoba odpowiedzialna:

Inspektor Beata Chowaniec

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r.).

2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych (w przypadku złożenia wniosku przez podmiot obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych).

3. Dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (w przypadku, gdy wymaga tego przepis prawa) np. wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych itp.

4. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy opłata jest wymagana).

Opłaty:

Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w kwocie 31 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym (za wyjątkiem podmiotów zwolnionych z opłaty – zgodnie z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 , art. 75 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 ze zm.).

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej

NR KONTA: 48879100090000000001010369.

Opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej

NR KONTA: 9087910009000000001010001

Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej

ul. Długa 144 p.nr 31

Termin załatwienia sprawy:

Odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych udziela się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o udostępnienie. Odmowa udostępnienia dokumentacji związanej z dowodem osobistym następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1452).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 75).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie udostępnienia dokumentacji związanej z dowodem osobistym przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje:

1. Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.

2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

3. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione podmioty:

- organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Służby Celnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, wywiad skarbowy, sądy,

- inne podmioty – jeżeli wykażą interes prawny.

4. Podmiotom, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, sądom oraz innym podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się nieodpłatnie.

5. Innym podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się odpłatnie.

Powrót