Wymeldowanie administracyjne

Sprawę załatwia

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

Inspektor

Magdalena Piszczek-Nowobilska

Lokalizacja

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144 p.nr 31

telefon

182000875

e-mail

mpiszczek@ugbukowinatatrzanska.pl

Informacje dodatkowe:

Urząd czynny:

- poniedziałek 9.00 - 17.00
- wtorek – piątek 7.30 - 15.30

Przyjmowanie stron:
- poniedziałek do 17.00
- wtorek - piątek do 15.30

Dokumenty do pobrania:

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wymeldowanie osoby nieobecnej z pobytu stałego/czasowego w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek powinien zawierać oznaczenie osoby składającej, imię i nazwisko osoby której wymeldowanie dotyczy, dokładne określenie adresu lokalu z którego ma nastąpić wymeldowanie (miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu). Ponadto, we wniosku należy określić kiedy osoba opuściła lokal oraz czy znane jest aktualne miejsce jej pobytu.

2. Oryginał dokumentu potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności, umowa cywilno-prawna, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu).

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (10 zł od osoby).

4. W szczególnych przypadkach należy dołączyć inne istniejące dokumenty, np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, protokół komorniczy czy inne rozstrzygnięcia potwierdzające stan faktyczny w sprawie.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł (od osoby)

Opłata skarbowa w kwocie 10 zł uiszczona na konto Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej nr konta:

90879100090000000001010001

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej
ul. Długa 144 p.nr 31

Termin załatwienia sprawy:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego

Podstawa prawna:

- Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji – za pośrednictwem organu I instancji.

Powrót