Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawę załatwia:

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

Inspektor

Magdalena Piszczek-Nowobilska

Lokalizacja

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144 p. nr 31

Telefon

182000875

e-mail

mpiszczek@ugbukowinatatrzanska.pl

Informacje dodatkowe:

Urząd czynny:

- poniedziałek 9.00 - 17.00
- wtorek- piątek 7.30 - 15.30

Przyjmowanie stron:
- poniedziałek do 17.00
- wtorek - piątek do 15.30

Dokumenty do pobrania:

 

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej” (druk odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka) - wzór w załączniku.

2. Ważny dowód osobisty lub ważny paszport – do wglądu.

3. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej – 17 zł.

Opłata skarbowa w kwocie 17 zł uiszczona na konto Urzędu Miejskiego w Bukowinie Tatrzańskiej Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej nr konta:

90879100090000000001010001

Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia dokonuje się na podstawie 2 oraz załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1827 ze zm.).

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144 p. nr 31

Termin załatwiania sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:

- Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 570)

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego. Zażalenie składa się za pośrednictwem Burmistrza Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Obowiązku meldunkowego dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zgłoszenie wyjazdu na pobyt stały poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Powrót