Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy obywateli polskich

Sprawę załatwia:

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

Inspektor

Magdalena Piszczek-Nowobilska

Lokalizacja

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144 p.nr 31

Telefon

182000875

e-mail

mpiszczek@ugbukowinatatrzanska.pl

Informacje dodatkowe:

Urząd czynny:

- poniedziałek 9.00-17.00
- wtorek- piątek 7.30-15.30

Przyjmowanie stron:
- poniedziałek do 17.00
- wtorek - piątek do 15.30

Dokumenty do pobrania;

Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1 [PDF]

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego” z potwierdzonym pobytem w lokalu, dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - wzór w załączniku.

2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności, umowa cywilno-prawna, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający własność).

3. Ważny dowód osobisty lub ważny paszport – do wglądu.

4. Obywatel polski dokonujący zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy – 17 zł.

Opłata skarbowa w kwocie 17 zł uiszczona na konto Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej nr konta:

90879100090000000001010001

Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia dokonuje się na podstawie art. 2 oraz załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1827 ze zm.).

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144 p.nr 31

Termin załatwiania sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania na pobyt czasowy.

Podstawa prawna:

- Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 570)

Tryb odwoławczy:

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Obowiązku meldunkowego dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy.

Powrót