OBSŁUGA CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki i jest systemem teleinformatycznym, umożliwiającym zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oraz uzyskanie danych o przedsiębiorcach – osobach fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą. Z rejestru można korzystać samemu lub za pośrednictwem dowolnych urzędów miast i gmin, których upoważnieni pracownicy mają uprawnienia użytkownika systemu i na żądanie przedsiębiorcy przesyłają wnioski w formie elektronicznej do systemu informatycznego.

CEIDG to zatem:

 • rejestr przedsiębiorców, którymi są osoby fizyczne z całej Polski (w jednym miejscu)
 • bezpłatna przeglądarka informacji o zarejestrowanych przedsiębiorcach i innych podmiotach wpisanych do tego rejestru
 • możliwość dokonywania zmian, składania wniosków, udzielania pełnomocnictw przez przedsiębiorców jednoosobowych

Przejdź do:

Uwaga! W CEIDG znajdują się wyłącznie wpisy osób fizycznych (działalności jednoosobowych i wspólników spółek cywilnych osób fizycznych). Jeśli interesują Cię informacje na temat spółek handlowych, sprawdź w Krajowym Rejestrze Sądowym albo wyszukiwarce REGON.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą:

 • rejestrujesz działalność gospodarczą (jednoosobową) na wniosku CEIDG-1
 • zmieniasz, aktualizujesz dane wpisane do rejestru na wniosku CEIDG-1
 • możesz ustanowić pełnomocnika i prokurenta
 • zgłaszasz działalność w formie spółki cywilnej
 • dokonujesz wyboru albo zmiany rodzaju działalności czyli numeru PKD.

Jeżeli chcesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą, przejdź do:

Jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą:

 • sprawdzasz wpisy dotyczące interesującego Cię przedsiębiorcy
 • sprawdzasz legalność działalności konkretnego przedsiębiorcy
 • dowiesz się o siedzibie, numerze NIP czy REGON przedsiębiorcy
 • ustalisz czy firma ma zawieszoną działalność albo czy działalność została podjęta
 • dowiesz się czy firma jednoosobowa jest wykreślona z CEIDG

Udostępnianie danych z CEIDG

 • informacje udostępniane przez CEIDG są jawne na oficjalnej stronie CEIDG.
 • nie jest jawny (nie jest widoczny) numer PESEL, data urodzenia, dane kontaktowe przedsiębiorcy (jeżeli sprzeciwiła się osoba uprawniona)
 • CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje organom państwowym
 • dane historyczne z rejestrów przedsiębiorców - osób fizycznych (którzy zakończyli wykonywanie działalności przed 1 lipca 2011 r.) udostępniane są przez właściwe ze względu na siedzibę firmy urzędy gmin i miast
 • pozyskiwanie jawnych danych w dużych ilościach (hurtowo) jest możliwe po założeniu konta, złożeniu wniosku w wersji elektronicznej na platformie i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym

CEIDG udostępnia również informacje o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie. Dostęp do tych danych jest jawny i bezpłatny – wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl i odnaleźć interesującą nas firmę po jej nazwie, numerze NIP lub REGON. W ten sam sposób sprawdzisz czy dane Twojej firmy są aktualne. 

Ważne! Jeśli poszukujesz informacji o rejestracji innych form działalności (np. spółek handlowych), zobacz: gdzie zarejestrować firmę (w zależności od formy prowadzenia działalności).

Wnioski o wpis informacji do CEIDG na drukach CEIDG-1 oraz ewentualnych załącznikach przedsiębiorca może złożyć na dwa sposoby:

 1. w formie elektronicznej - wypełniając samodzielnie formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej i przesyłając go bezpośrednio do CEIDG.

Wniosek składany w formie elektronicznej musi wtedy zostać podpisany przez przedsiębiorcę w jeden z następujących sposobów:

 1. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub
 2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 3. podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (nowe dowody osobiste w warstwą elektroniczną)
 1. w formie tradycyjnej – wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym urzędzie gminy (w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska w pokoju nr 39).

Wniosek składany w formie papierowej winien zostać:

 1. podpisany osobiście przez przedsiębiorcę w obecności urzędnika przyjmującego wniosek po okazaniu mu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub
 2. podpisany przez pełnomocnika przedsiębiorcy w obecności urzędnika przyjmującego wniosek po okazaniu mu lub wskazaniu w CEIDG pełnomocnictwa do spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika

(w przypadku, gdy pełnomocnikiem przedsiębiorcy jest osoba z dalszej rodziny lub osoba obca obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł za skorzystanie z pełnomocnictwa , które składane jest do akt) lub

 1. przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1.

Podmiot obsługujący:

Ewidencja Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska

34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, pok. nr 39 tel. 18 20 00 882

e-mail: spytel@ugbukowinatatrzanska.pl

W Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska wnioski wypełniane są przez urzędnika na miejscu na bieżąco w systemie CEIDG a po wygenerowaniu dokumentów papierowych podpisane przez wnioskodawcę i przesłane natychmiast do CEIDG a przedsiębiorca otrzymuje kopię wniosku z potwierdzeniem treści i faktu złożenia wniosku.

Termin załatwienia sprawy – przesłania wniosku elektronicznie do CEIDG - na bieżąco a najpóźniej następnego dnia.

W przypadku obsługi wniosków tradycyjnych w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska procedura obejmuje:

 1. sprawdzenie tożsamości przedsiębiorcy lub pełnomocnika (pełnomocnictwo).
 2. wypełnienie odpowiedniego wniosku w systemie i jego wydrukowanie (wniosek roboczy można przygotować sobie samemu korzystając z formularza na stronie CEIDG w zakładce „Złóż wniosek do CEIDG” a w Urzędzie wniosek jest na podstawie kodu cyfrowego edytowany i drukowany do podpisu)
 3. podpisanie wydrukowanego wniosku przez wnioskodawcę w obecności urzędnika
 4. przesłanie elektronicznego wniosku do CEIDG.
 5. przekazanie kopii wniosku z potwierdzeniem treści i faktu złożenia wnioskodawcy.

Obsługa CEIDG jest bezpłatna.

Uwaga na firmy próbujące wyłudzać opłaty jakoby za dokonany wpis do CEIDG.

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę elektroniczną, a informacje o przedsiębiorcy są ogólnie dostępne na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z późniejszymi zmianami)

 

Powrót