UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI Z „ARCHIWALNEJ” GMINNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dane o aktualnie działających przedsiębiorcach będących firmami jednoosobowymi i wpisanych do CEIDG są dostępne elektronicznie na wyszukiwarka CEIDG (baza wpisów).

Jeżeli jednak potrzebne są informacje o przedsiębiorcach, których dane nie zostały przekazane do CEIDG (wpisy przedsiębiorców zostały wykreślone z Ewidencji Działalności Gospodarczej przed rokiem 2011) są one dostępne w Ewidencjach Działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na siedzibę firmy. Urzędy Gmin udostępniają informację archiwalne o firmach wpisanych w ich Ewidencjach Działalności Gospodarczej w postaci zaświadczeń wystawianych na podstawie posiadanych archiwalnych dokumentów firm.

Informacje z archiwalnej EDG są udostępniane wyłącznie na podstawie pisemnego, odpowiednio umotywowanego wniosku, gdy ich uzyskanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

(UWAGA - W sprawach emerytalnych i innych wymienionych w ustawie jako zwolnione z opłaty skarbowej opłata ta nie jest pobierana)

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (gotówką bądź kartą płatniczą) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska na numer konta bankowego Gminy w banku TBS: 90 8791 0009 0000 0000 0101 0001 z tytułem wpłaty: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z EDG”

Podmiot obsługujący:

Ewidencja Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska

34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, pok. nr 39 tel. 18 20 00 882

e-mail: spytel@ugbukowinatatrzanska.pl

Procedura obejmuje:

  1. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do 2011 roku przez Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska.
  2. Odszukanie wnioskowanych danych o przedsiębiorcy w EDG i sporządzenie zaświadczenia.
  3. Sprawdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
  4. Wydanie zaświadczenia z EDG.

Termin załatwienia sprawy – kilka dni.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami).

 

Powrót