Zapytanie ofertowe znak: IZW.271.2.1.2021

Wykonanie dokumentacji projektowej „rozbudowy drogi gminnej K420042 Bukowina – Wierch Rusiński w km 0+000 – 2+426 (dz. ewid.: 2134/2) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” – na odcinku 991,50 m wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

772

Powrót