Zapytanie ofertowe znak: IZW.271.2.4.2021

Wykonanie dokumentacji projektowej „przebudowy drogi gminnej do klasy technicznej L na działce nr ewid.: 4293/1 wraz chodnikiem, ścieżką rowerową (lub ciągiem pieszo-rowerowym), odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” na odcinku od skrzyżowania z droga publiczną nr K 420045 Leśnica Sądel do działek  2452/2 i 2456/1 – wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

830

Powrót