Zapytanie ofertowe znak: IZW.271.2.3.2021

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w km od 5+707 do 6+700 (odcinek o długości 900 m+- 10 m) w miejscowości Leśnica wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót w organie architektoniczno – budowlanym lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – polegającej na wykonaniu chodnika, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, usunięcia ewentualnych kolizji z liniami

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego.

 

662

Powrót